BimoStall_logo

Stallmiljö för hästar

Stallmiljö för hästar
Stall för hästar ska hållas rena och ge djuren tillräckligt med utrymme och skydd. Utrymmena ska utformas så att din häst kan bete sig naturligt.
Ibland behöver du ansöka om förprövning innan du bygger ett stall. Mer information hittar du på sidan Förprövning inför bygge.

Inredning och utrustning i stallet får inte skada din häst
Inredning och utrustning i stallet får inte riskera att skada din häst eller på något annat sätt vara en risk för hästens hälsa.
Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Väggar och dörrar måste kunna stå emot hästsparkar och de ska vara byggda så att din häst inte kan fastna med till exempel hovar eller käke i dem.
Hästarna ska också kunna äta och dricka i lugn och ro. Dessutom bör hästarna kunna se och höra varandra och gärna ha möjlighet till fysisk kontakt, så att deras behov av social kontakt uppfylls. Hästar som är aggressiva mot varandra ska inte kunna skada eller störa varandra.

Strö, golv och liggytor i spiltor och boxar
Golv och liggytor ska ha en jämn och halkfri yta. Golv i spiltor och boxar ska vara försedda med ströbädd eller på annat sätt ge en god liggkomfort. Strö ska vara av god hygienisk kvalitet.

Ge hästarna dagsljus i stallet
Ett häststall ska ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet ska ha fast monterad belysning som inte orsakar din häst obehag. Belysningen ska göra det möjligt för dig att se till din häst utan svårigheter. Kravet på fast monterad belysning gäller inte i ligghallar för utegångsdjur, där kan belysningen vara ordnad på något annat sätt.

Fönster, belysningsanordningar och elektriska ledningar som din häst kan nå, ska vara utformade så att de inte utgör någon skaderisk.

Sjukboxar
Om hästarna normalt sett står uppbundna i spilta eller hålls i grupp, ska sjuka hästar kunna tas om hand i ett närbeläget utrymme där djuren vid behov ska kunna hållas var för sig. Utrymmet för sjuka hästar ska ha ett klimat som hästarna är vana vid. Antalet sjukboxar måste anpassas till antalet hästar. Det bör finnas minst en sjukbox för var 25:e häst.

För hästar som går ute under den kalla årstiden ska utrymmet för sjuka hästar kunna värmas upp eller på annat sätt vara anpassat så att hästarnas behov av termisk komfort tillgodoses. I denna zon kan hästarna utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans. Utrymmet för sjuka hästar ska minst ha de minimimått som gäller för box.

Anpassa stallklimatet efter din häst
Klimatet i stallet ska vara anpassat till din häst och sättet hästen hålls på. Du ska se till att din häst alltid får frisk luft. Du ska se till att stallet inte blir alltför fuktigt, eftersom din hästs luftvägar kan skadas av fuktig stallmiljö. I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Håll rent och torrt i stallet
Du ska hålla rent i stallet och i andra förvaringsutrymmen för din häst. Ströbäddar och ströade liggplatser ska hållas torra och rena. Strömedlet ska vara lämpligt för din häst och ha bra hygienisk kvalitet. Du ska rengöra hela stallet noggrant minst en gång varje år.

Undvik buller i stallet
Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar din hästs hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligt utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.

Planera för eventuella elavbrott
Du ska ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska skötas vid elavbrott. I planen är viktigt att du har tänkt på hur olika system för vattning, utfodring och ventilation kan påverkas om elförsörjningen bryts. Om något av systemen påverkas vid elavbrott måste du ha alternativa lösningar, så som att ta vatten ur brunn eller vattendrag, att kunna öppna upp fönster och dörrar eller ha tillgång till reservelverk.

Följ rekommendationer för brandskydd
Om du bygger ett nytt stall, bygger om eller bygger till ett gammalt stall ska du se till att det finns ett byggnadstekniskt skydd mot brand. Byggnaden ska också utformas så att det finns möjlighet att rädda djuren om det skulle börja brinna. Du bör följa Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer.

Källa Jordbruksverket

Länk till källa

Kommentera gärna: