BimoStall_logo

MRSA, antibiotika-resistenta bakterier som förekommer hos djur

MRSA, antibiotikaresistenta bakterier som förekommer hos djur

Bakgrund

MRSA är en förkortning för meticillinresistent Staphylococcus aureus. Meticillinresistens innebär att bakterien är motståndskraftig (resistent) mot penicilliner och penicillinbesläktade antibiotika (s.k. betalaktamantibiotika). MRSA kan även vara resistent mot flera andra antibiotikaklasser, så kallad multiresistens, vilket kan göra infektioner med bakterien mycket svårbehandlade. Bakterien kan ge infektioner men kan också förekomma symtomlöst hos både människa och djur.

Zoonos
MRSA är en zoonos, vilket betyder att människor kan smitta djur i sin omgivning, liksom djur kan smitta människor.  Hundar och katter smittas vanligen av en MRSA-infekterad djurägare eller av djurhälsopersonal inom djursjukvården. Det finns också speciella varianter som i första hand sprids mellan djur. Oavsett vilken variant av MRSA det handlar om kan smittan överföras från djur till människor i djurets närhet, till exempel ägare, familj, skötare och veterinärer och tvärtom. MRSA är hos människor i första hand känd som orsak till svårbehandlade sjukhusspridda infektioner, men finns i ökande omfattning också hos människor utanför sjukvården. Antalet fall ökar i Sverige varje år.

Anmälningsplikt
I Sverige ska fynd av MRSA och andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker hos djur anmälas till Länsstyrelsen och till Jordbruksverket. Dessutom är veterinär skyldig enligt smittskyddslagen att meddela smittskyddsläkaren sådana uppgifter som kan vara av betydelse för smittspridning och smittspårning. Fynd av MRSA och andra resistenta bakterier hos människa ska anmälas på motsvarande sätt av humansjukvården.
Krav på djurhållare och veterinärer: Från och med 1 september 2013 finns det särskilda krav för veterinärer avseende MRSA och för djurägare som har ett djur med en pågående MRSA-infektion.

Utbredning
MRSA förekommer både hos människor och djur både i Sverige och i andra länder. I Sverige är ännu situationen bättre än i många andra länder när det gäller utbredning av MRSA både hos människor och djur och det är därför mycket viktigt att fokusera på att förhindra en ökning av MRSA i landet.

Smittspridning
Både djur och människor kan bära MRSA symptomlöst eller få en infektion med MRSA. MRSA sprids både genom direkt kontakt mellan individer och genom indirekt kontakt.

Med indirekt kontakt menas att bakterierna förs över mellan djur med till exempel sådan utrustning som används gemensamt till flera djur. Det kan också ske då en person som vårdar djuren tar på ett infekterat sår och sedan, utan att tvätta händerna eller ta av handskarna, tar på ett annat djur.

MRSA kan spridas människa - människa, djur - djur och mellan människor och djur. Risken för spridning är störst vid pågående infektion och/eller om djuret (eller människan) behandlas med antibiotika. Djurhälsopersonal och andra personer som regelbundet har djurkontakt måste alltså tillämpa goda hygienrutiner för att undvika att smitta djur med sådana bakterier som de själva bär, men också för att inte själva smittas eller sprida smittan vidare.

En MRSA-bärare kan också smitta människor och djur i sin omgivning trots att symptom på infektion saknas. Risken för smittspridning är dock mindre eftersom mängden bakterier är lägre hos en bärare jämfört med hos den som har en pågående infektion.MRSA räknas inte som en livsmedelsburen smitta.

MRSA är i första hand känd som orsak till svårbehandlade sjukhusspridda infektioner hos människor, men finns i ökande omfattning också hos människor utanför sjukvården. Liksom vanliga stafylokocker kan MRSA bäras utan symtom. Antalet fall ökar i Sverige varje år.

MRSA klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Med allmänfarlig sjukdom avses smittsam sjukdom som kan medföra allvarliga konsekvenser. Därför är fynd av MRSA anmälningspliktigt och det görs en smittspårning i varje fall. I denna lag står det även att en individ som misstänker att den är smittad med MRSA snarast ska kontakta läkare.

Typiska symtom på djur
MRSA bör misstänkas vid till exempel en sårinfektion efter ett kirurgiskt ingrepp eller generellt vid svårläkta sår och hudinfektioner särskilt om de antibiotikabehandlats. Veterinären kan inte utifrån symtomen avgöra om det är MRSA utan ett prov för bakteriologisk odling måste tas. Djur kan även bära på MRSA utan att ha symtom.

Vad gör Jordbruksverket
Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos djur, dit antibiotikaresistenta bakterier också räknas. Jordbruksverket har tagit fram "föreskrifter om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen".  I föreskrifterna finns krav på att den som håller djur ska hålla en god hygien, och att särskilda besöksregler ska tas fram för så kallade besöksverksamheter för att förebygga spridning av smittämnen mellan djur samt mellan människor och djur. För de som är verksamma inom djurens hälso- och sjukvård finns krav på särskilda hygienregler för att förebygga och begränsa vårdrelaterade infektioner, det vill säga infektioner som drabbar patienter (djuren) och som sprids i samband med veterinärmedicinsk vård. Dessutom ställs krav på att en djurägare, som har ett djur med en pågående infektion med MRSA, vidtar vissa åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Syftet med dessa krav är att minska risken för smittspridning både till människor och till andra djur under den akuta sjukdomsfasen. Det ställs inga krav på djurhållare med djur som endast är bärare av MRSA utan det krävs kliniska symptom för att omfattas av regelverket.

Vad du kan göra som djurägare
Några generella tips på vad du som djurägare kan göra för att motverka problem med antibiotikaresistenta bakterier:
Håll djuren så friska som möjligt genom god miljö, bra skötsel och bra utfodring.
Ha en god hygien - tvätta händerna med tvål och vatten, använd rena skor och stövlar, rena kläder samt ren utrustning, se till att transportmedel är rena osv. för att minska risken att smitta förs mellan olika djurgrupper eller mellan människor och djur.

Håll sjuka eller smittade djur åtskilda från friska djur för att motverka smittspridning.
Om du ska köpa ett djur, tänk då på att fråga om det finns några sjukdomsproblem hos säljaren och fundera om det går att hålla det inköpta djuret isolerat en period om du har fler djur hemma.

Kräv inte att få antibiotika till ditt djur.
Från och med den 1 september 2013 finns det tvingande krav för dig som har ett djur med en pågående MRSA-infektion.

Mer information
Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en policy när det gäller MRSA och tävling med häst.

Källa Jordbruksverket

Länk till källa

Kommentera gärna: